Каталог
Электронные книги22229

Курсова робота з економіки підприємства

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 30.05.2010
Содержимое: 00530224552077.doc (373 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

ВСТУП.……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ……………………………………………………………………………5
1.1.Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу……...…..5
1.2.Виробничий цикл і види руху предметів праці у виробництві..…………...11
1.3.Типи виробництва та їх характеристика……………………………………..15
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА КМП КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ…...………………………………….21
2.1. Техніко-економічна характеристика КМП Красилівська районна друкарня ……………………………………………………………………………………….21
2.2. Аналіз тривалості виробничого циклу на КМП Красилівська районна друкарня…………………………………………………………………………….23
2.3. Основні завдання та шляхи скорочення організації виробничого циклу на КМП Красилівська районна друкарня……………………….……………………29
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ, ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ…..……………………………..……...32
ВИСНОВКИ….……………………………………….…………………………….38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….41
ДОДАТКИ

Дополнительная информация

ВСТУП
Особливості діяльності підприємства, специфіка конкретних технічних та організаційних рішень істотно залежить від типу виробництва.
Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних типів виробництва.
Тип виробництва – це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.
Цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для споживання, так і для подальшого пороблення є виробничим процесом.
Для нормального перебігу процесу виготовлення основної продукції підприємства потрібно забезпечувати технічне обслуговування цього процесу, яке включає: постійне підтримання в робочому стані засобів праці, своєчасне забезпечення робочих місць матеріальними ресурсами, енергією й усім необхідним оснащенням, виконання інших допоміжних та обслуговуючих робіт і операцій.
Дана тема є актуальною особливо в сучасних умовах, коли підприємства різних форм власності переходять на ринкові взаємовідносини, коли виникає такі поняття як конкурентоздатність та конкурентоспроможність, які набирають більшої актуальності особливо в поліграфічному виробництві. За таких умов, щоб вижити на ринку, а отже задіювати більше замовників, збільшувати обсяги виробництва і отримувати винагороду за свою діяльність – прибуток, поліграфічне підприємство має забезпечувати своєчасне виготовлення високоякісної продукції при найменших витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
Об’єктом дослідження курсової роботи є виробничий цикл виготовлення ви¬давничо-поліграфічної продукції та найбільш раціональні методи його скорочення.
Предметом вивчення курсової роботи є сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції.
Метою даної курсової роботи є вивчення та дослідження організації виробничого процесу, що охоплює всі на¬прямки діяльності підприємства, починаючи з підготовки виробництва і сдачі тиражу у відповідності із договірними зобов’язаннями перед замовниками або видавництвами.
Виходячи з мети курсової роботи розглянемо такі основні завдання:
-характеристика типів виробництва;
-структура виробничого процесу;
-принципи організації виробничого процесу;
-виробничий цикл та його структура;
-способи скорочення виробничого циклу;
-шляхи покращення організації виробничого процесу.
Структура курсової роботи складається з титульної сторінки, змісту, вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. В даній роботі є два рисунки, чотири таблиці та вісімнадцять формул.
Під час написання курсової роботи використовувалися навчальні посібники та періодична література, законодавчі та нормативні документи, статистичні дані, матеріали з мережі Інтернет.


Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.