Каталог
Электронные книги

ДИПЛОМНАЯ Фізреабілітація вагітних,хворих на гіпертонію

Партнерам: 2 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 17.07.2010
Содержимое: 00717184028160.___________________________________.doc (900,5 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

ВСТУП
ГЛАВА I
ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА ТА ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Розділ 1 Характеристика гіпертонічної хвороби та особливість її протікання у вагітних
1.1 Загальна характеристика артеріальної гіпертензії (визначення, класифікація, етіологія, патогенез)
1.2 Гемодинамічні зміни під час вагітності
1.3 Перебіг артеріальної гіпертензії у вагітних
Розділ 2 Фізична реабілітація в лікуванні артеріальної гіпертензії й профілактиці ускладнень вагітності
2.1 Сучасні уявлення про фізичну реабілітацію в комплексному лікуванні вагітних з артеріальною гіпертензією
2.2 Клініко-фізіологічне обґрунтування рухової активності вагітних з артеріальною гіпертензією ………………………
2.3 Застосування лікувальної фізкультури вагітним з артеріальною гіпертензією
РОЗДІЛ II
ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Загальна характеристика обстежуваного контингенту хворих
Розділ 2 Методи проведення дослідження
2.1 Аналіз літературних даних
2.2 Пульсометрія та тонометрія
2.3 Метод
2.4 Метод кардіотокографії
2.5 Математико-статистичний метод обробки отриманих експериментальних даних за Ст’юдентом
Розділ 3 Хід та організація проведення досліджень
Розділ 4 Функціональний стан обстежуваних вагітних жінок при первинному обстеженні
4.1 Показники центральної гемодинаміки у вагітних жінок з артеріальною гіпертензією
4.2 Характеристика функціонального стану плоду у відносно здорових жінок при неускладненому перебігу вагітності
4.3 Особливості функціонального стану плоду у жінок при вагітності, ускладненою артеріальною гіпертензією
Розділ 5 Комплексна програма фізичної реабілітації вагітних жінок з артеріальної гіпертензією
5.1 Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації для вагітних з артеріальною гіпертензією, використовувані засоби і методи фізичної реабілітації
5.2 Зміст занять лікувальною фізичною культурою
5.3 Методика лікувального масажу
5.4 Методика використання лікувальної дозованої ходьби
5.5 Гідрокінезотерапія
Розділ 6 Оцінка проведеного дослідження
6.1 Вплив програми фізичної реабілітації на перебіг основного захворювання
6.2 Стан плоду в період фізичної реабілітації у вагітних з артеріальною гіпертензією
6.3 Течія і результат вагітності під впливом фізичної реабілітації у жінок з артеріальною гіпертензією
6.4 Обговорення результатів дослідження

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дополнительная информация

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Артеріальна гіпертензія: епідеміологія та статистика // Український кардіологічний журнал. - 1998. - №6. - С. 3-8.
2. Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу. - 2-е изд. -М.: Медицина, 1983. - 288 с.
3. Бирюков А.А. Лечебный массаж: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая культура». - М.: Советский спорт, 2000. - 296 с.
4. Бирюков А.А. Лечебный массаж: Учебное пособие. - К.: Олимпийская литература, 1995. - 200 с.
5. Богатирьова Р.В. Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 1999. - № 1. - С. 72-74.
6. Ванина Л.В. Беременность и сердечно-сосудистая патология. - М.: Медицина, 1991. - 222 с.
7. Васильева В.Е., Берёзкина К.В. Особенности занятий физическими упражнениями в период беременности, послеродовом и климактерическом периодах: Учебное пособие по подготовке инструкторов ЛФК - М., 1978.-16с.
8. Васичкин В.И. Справочник по массажу: Для средн.мед.работников. - Изд. 2-е. - СПб: Гиппократ, 1994. – 176 с.
9. Верич Г.Е., Гусев Т.П. Физическая реабилитация больных артериальной гипертензией: Методические рекомендации.-К., 2000. - 34 с.
10. Вихляева Е.М., Супряга О.М. Артериальная гипертония у беременных: Клинико-эпидемиологические исследования // Терапевтический архив. - 1998. - Т. 70, № 10.-С. 45-47.
11. Волков В.С., Дворцов С.А., Платонов Д.Ю. Сравнительный анализ двух различных подходов к проведению профилактических мероприятий у лиц с пограничной артериальной гипертонией // Кардиология. - 1992. - № 4. - С. 46-48.
12. Гипертоническая болезнь у беременных / А.Г.Коломийцева, Л.Б.Гутман, Ю.В.Мельник, И.М.Меллина. - К.: Здоров’я, 1988. - 192 с.
13. Глезер Г.А., Глезер М.Г. Артериальная гипертония. - М.: Авиценна, ЮНИТИ, 1996. - 216 с.
14. Гогин Е.Е. Гипертоническая болезнь. - М., 1997. –400 с.
15. Гойда Н.Г. Державна політика України щодо збереження репродуктивного здоров´я // Педіатрія, акушерство та гінекологія. -1998. - № 2. - С. 72-73.
16. Готовцев П.И. и др. Лечебная физическая культура и массаж. - М.: Медицина, 1987. – 302 с.
17. Гринштат А.М. Національна система фізичної реабілітації і оздоровления (програма) // Трибуна. – 1998. - № 3 – 4. - С. 43-45.
18. Гусев Т.П. Проблема артериальной гипертензии у беременных, пути её решения // Педагогіка, психологія та медико-бііологічні проблеми фізичного виховання та спорту.-Харків.-2001.-№ 9.-С. 44-49.
19. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кінезитерапія): Учебник для студентов вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998. - 608 с.
20. Елисеев О.М. Современная концепция лечения артериальных гипертоний у беременных // Терапевтический архив. - 1998. - Т. 70, № 9. - С. 29-32.
21. Елисеев О.М. Современные принципы ведения и лечения беременных, страдающих артериальной гипертонией: Лекция // Терапевтический архив. - 1991. - Т. 36, № 10. - С. 82-89.
22. Елисеев О.М., Шехтман М.М. Беременность. Диагностика и лечение болезней сердца, сосудов и почек. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997. - 430с.
23. Епифанов В.А. Лечебная физкультура и спортивная медицина: Учебная литература для студентов медицинских вузов. - М.: Медицина, 1999. - 304 с.
24. Заболевания сердца и реабилитация / Под ред. М.Л. Поллока, Д.Х. Шмидта. - К.: Олимпийская литература, 2000. - 408 с.
25. Иванов С.Г. О сравнительной эффективности немедикаментозных и лекарственных методов лечения гипертонической болезни // Терапевт. архив. - 1993. - Т. 65, № 1. - С. 44-49.
26. Кинезитерапия гипертонической болезни: Метод.пособие. – К.: Олимпийская литература, 1998. – 24 с.
27. Коваленко В.Н., Свищенко Е.П., Смирнова И.П. Задачи терапевтической службы по выполнению Национальной программы профилактики и лечения артериальной гипертензии в Украине // Український кардіологічний журнал. - 1998. - № 4. - С. 5-8.
28. Коломієць В.В., Боброва О.В. Есенціальна гіпертензія і гомеостаз кальцію. - К.: Здоров´я, 1998. - 194 с.
29. Комарова Л.А. Влияни

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.