Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНА ФР при захворюв. репродуктивної системи жінок

Партнерам: 2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.12.2009
Содержимое: 91218233704910.zip (660,18 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................4
ГЛАВА I ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЖІНОК (аналіз літературних даних)
Розділ 1
Загальна характеристика гінекологічних захворювань ………………….….7
1.1 Коротка характеристика гінекологічних захворювань жінок …………….….8
1.2 Хронічний сальпінгоофорит та його вплив на здоров’я жінок репродуктив-ного віку ……………………………………………………………………………16
1.3 Сучасні методи лікування хворих на хронічний сальпінгоофорит ……..….18
Розділ 2
Фізична реабілітація при гінекологічних захворюваннях ……………….…23
2.1 Фізіотерапія в профілактиці та лікуванні гінекологічної патології ………..23
2.2 Лікувальна фізична культура та її особливості в гінекологічній приктиці...27
2.3 Застосування гінекологічного масажу та колономасажу у фізичній реабілітації жінок із захворюванням репродуктивної системи ……………..….30
2.4 Використання фізичних факторів у комплексному відновному лікуванні хворих жінок на сальпінгоофорит ………………………………….……...…….37

ГЛАВА ІІ
ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1
Організація та методи проведення дослідження ……………………………..45
1.1 Організація та хід проведення дослідження …………………………………45
1.2 Методи проведення дослідження …………………………………………….46
1.2.1 Клінічне обстеження ………………………………………………..….47
1.2.2 Гінекологічне дослідження …………………………………………….47
1.2.3 Функціональні методи дослідження кардіореспіраторної системи жінок ……………………………………………………………………………..... 48
1.2.4 Загально-клінічні методи дослідження ………………………………..50
1.2.5 Ультразвукове дослідження …………………………………………....50
1.2.6 Методи вивчення психоемоційного стану жінок ………………...…..51
1.2.7 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході експерименту за Ст´юдентом …………………………………………………...…52
Розділ 2
Загальна характеристика обстежених груп жінок …………………………..58
2.1 Клінічна та функціональна характеристика жінок, що проходили лікування загострення хронічного сальпінгоофориту ………………………………..….….63
Розділ 3
Програма фізичної реабілітації у комплексній терапії жінок, що стражда-ють на хронічний сальпінгоофорит ………………………………………...….73
Розділ 4
Оцінка проведеного дослідження …………………………………………..…..79
4.1 Аналіз клінічних та лабораторних показників …………………………...…79
4.2 Динаміка показників кардіореспіраторної системи ……………………..…. 83
4.3 Оцінка психоемоційного стану хворих жінок …………………………….…86
Розділ 5
Аналіз та узагальнення результатів дослідження............................................89


Висновки ..................................................................................................................95
Додатки .....................................................................................................................97
Список використаних джерел ..............................................................................99Дополнительная информация

ВСТУП

Актуальність роботи.
Гінекологічні захворювання – захворювання статевих органів жінки. Най-частіше серед них зустрічаються запальні захворювання статевих органів. Се-ред запальних захворювань жіночих статевих органів хронічні сальпінгоофори-ти займають одне з провідних місць і складають за даними різних авторів 57-85% [12, 17]. Значення проблеми запальних захворювань додатків матки зумо-влена порівняно частим виникненням на фоні цього процесу різних форм по-рушень менструальної функції, патологічних реакцій ендокринної, нервової, імунної і інших систем організму, що здійснюють реакції відповіді організму хворої на розвиток запалення [24]. Нерідко вони призводять до незворотних функціональних та морфологічних порушень жіночої статевої системи, труб-ного безпліддя і т.д. [14, 35].
В останні роки відмічається підвищення частоти запальних захворювань додатків матки, в тому числі з розвитком важких форм хвороби [10]. На сучас-ному етапі хронічний сальпінгоофорит розглядається як захворювання з склад-ним етіопатогенетичним механізмом, характерним „зтертим” початком та за-тяжним перебігом [33].
Враховуючи на численні дослідження в вивченні етіології, патогенезу, ді-агностики хронічного сальпінгоофорита, ефективність лікування не завжди є достатньою; довгий час триває лікування, у більшості хворих спостерігаються залишкові ознаки запального процесу. Подальше вдосконалення відомих і по-шук нових, патогенетично обґрунтованих методів терапії залишаються актуа-льними на сьогодні.
Результати клінічних спостережень і наукових досліджень, які проведені в останні роки, вказують на необхідність перегляду деяких принципів лікування гінекологічних хворих, особливо жінок з хронічним сальпінгоофоритом [13, 22]. В цьому плані, без сумніву, викликають цікавість наукові дослідження, що підтверджують перевагу використання немедикаментозних методів лікування [13, 31].
Сьогодні фармакологічний ринок пропонує величезну кількість препаратів для лікування різних гінекологічних захворювань. Проте, окрім навантаження на організм і побічних ефектів, які є у переважної більшості ліків, виникають проблеми і іншого характеру. Наприклад, при ряду хронічних захворювань жі-ночою статевої сфери приплив крові до органів малого тазу може бути утруд-нений у зв´язку із змінами тканин і судин. Медикаментозна дія в цьому випадку малоефективна, оскільки діюча речовина з потоком крові не надходить в нале-жному об´ємі до органу або тканини, роблячи при цьому загальний, часто нега-тивний вплив на організм жінки в цілому. Поєднання ж ліків з методами фізич-ної реабілітації, комплексний підхід до лікування захворювання дозволяє доби-тися поліпшення стану і якості життя жінки при мінімальному лікарському на-вантаженні [29, 38].
Не медикаментозна, фізична реабілітація сприяє швидшому одужанню, і включає в себе, крім засобів лікувальної фізичної культури, певний комплекс фізіотерапевтичних процедур, які мають свої особливості при лікуванні гінеко-логічних захворювань.
Все вище вказане визначає перспективність використання методів фізич-ної реабілітації в комплексному лікуванні хворих на хронічний сальпінгоофо-рит, що зумовило мету і визначило завдання нашої роботи.
Об´єкт дослідження – жінки репродуктивного віку, які хворіють на хро-нічний сальпінгоофорит.
Предмет дослідження – методи фізичної реабілітації у комплексному лі-куванні хворих жінок на хронічний сальпінгоофорит.
Мета дослідження – покращити фізичний стан та сприяти нормалізації перебігу хронічного сальпінгоофориту у жінок репродуктивного віку за раху-нок впровадження програми фізичної реабілітації до комплексного відновного лікування.
Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:
1. Вивчити клінічний перебіг, етіологію, патогенез, причини виникнення та можливі ускладнення при гінекологічних захворюваннях жінок, а зокрема за-пальних захворюваннях маткових труб та яєчників (сальпінгоофорит).
2. Вивчити сучасний стан програм фізичної реабілітації, методик лікувальної

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.