Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНАЯ Физ.реабилитация при множественной травме

Партнерам: 2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 06.03.2009
Содержимое: 90306233322050._____________________________________.zip (1035,18 Кбайт)

Продавец

Koss60 информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 126,97 руб..

Описание товара

ЗМІСТ
ВТУП ..........................4
ГЛАВА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННІЙ ТА СУМІСНІЙ ТРАВМІ (аналіз літературних джерел)
Розділ 1 Ортопедо-травматологічні проблеми множинних та поєднаних пошкоджень ..........................................................................7
1.1 Характеристика множинних переломів і поєднаних пошкоджень ..........7
1.2 Загальні питання лікування множинних і поєднаних пошкоджень ……...14
1.2.1 Принципи діагностики ........................................................................14
1.2.2 Дошпитальна допомога ......................................................................16
1.2.3 Стаціонарна допомога .........................................................................17
1.3 Методи лікування множинних переломів ………………………..…….......19
Розділ 2 Сучасні погляди на фізичну реабілітацію осіб з множинними переломами ………………………………………………………………………..25
2.1 Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів та методів фі-зичної реабілітації при проведенні функціонального лікування хворих з мно-жинними переломами .............................................................26
2.2 Засоби та методи фізичної реабілітації при множинних переломах ..........29
2.2.1 Застосування ЛФК при множинних переломах ……………….…..29
2.2.2 Масаж, фізіотерапія та інші засоби функціонального лікування хво-рих з множинними переломами ……………………………………………….....34
2.3 Основні принципи і завдання відновної терапії хворих з множинними пе-реломами ………………………………………………………………………...…35
2.4 Аналіз програм фізичної реабілітації для осіб з множинними переломами стегнової кістки у лікарняному періоді.…………………………………………..38
ГЛАВА ІІ
ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Організація та хід проведення дослідження …………………...….47
Розділ 2 Методи проведення дослідження …………………………......…….50
2.1 Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури…….….....50
2.2 Соціологічні методи дослідження………………………………………...…51
2.3 Педагогічне спостереження……………………………………………….…51
2.4 Параклінічні методи дослідження………………………………………...…52
2.5 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом ………………………………………………...….55
Розділ 3 Клінічна характеристика хворих з множинними переломами сте-гнової кістки……………………………………..………………………………...60
3.1 Вимірювання обводу сегментів ураженої кінцівки у обстежених пацієнтів ……………………………………………………………………………60
3.2 Вимірювання амплітуди руху у суглобах нижніх кінцівок у обстежених пацієнтів ……………………………………………………………………...…….62
3.3 Мануальне м’язове тестування верхніх і нижніх кінцівок у обстежених пацієнтів ……………………………………………………………………………63
3.4 Вимірювання м’язового тонусу чотириголового м’язу стегна у обстеже-них пацієнтів ……………………………………………………………….……...66
Розділ 4 Обґрунтування програми фізичної реабілітації для хворих з мно-жинними переломами стегнової кістки …………………………...……...…. 70
Розділ 5 Оцінка проведеного дослідження ……………………………….…82
5.1 Результати підсумкового вимірювання обводу сегментів нижніх кінці-вок ……………………………………………………………………………..........82
5.2 Результати підсумкового вимірювання амплітуди руху у суглобах нижніх кінцівок…………………………………………………………………………..…83
5.3 Результати підсумкового мануального м’язового тестування верхніх та ни-жніх кінцівок………………………...………………………………………..........85
5.4 Результати підсумкового тестування тонусу чотириголового м’язу стегна…………………………………………………………………….............…88
Розділ 6 Аналіз та узагальнення результатів досліджень …………….….90

ВИСНОВКИ .....................................................101
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .

Дополнительная информация

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Актуальные проблемы ортопедии и травматологии: Сб. науч. тр. / Науч.-исслед. ин-т. травматол. и ортопедии. - Баку, 2002.- Вып.33. – 206 с.
2.Ананко А.А., Бабко А.Н. Сучасна травматологічна тактика при проксима-льних переломах стегнової кістки (огляд німецької літератури) // Укр. мед. Жу-рнал №1 (57) – 2007. – С. 22-29.
3.Анатомия человека / Под. ред. М.Р. Сапина. – М.: Медицина, 1987. – 480с.
4.Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. – Т.: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.
5.Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Практическая травматология: Европейские стан-дарты диагностики и лечения. – М.: Кн.- плюс, 2002. – 306 с.
6.Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, прояв-ления. // Гігієна та санітарія. – 2004. – № 2. – С. 60-62.
7.Ашмарина Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М., 1990. – 287 с.
8.Белова А.Н., Щепетова О.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации: Рук. для вр. и научн. работ. – М.: Антидор, 2002. – 440 с.
9.Боголюбов В.М. Физические факторы в лечении и медицинской реабили-тации больных с различными заболеваниями. – М.: Медицина. – 1984. – 131 с.
10.Бондар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіоло-гія людини: Підручник – Тернопіль: Укрмедкн., 2000. – 494 с.
11.Введение в оздоровительную реабилитацию / В.П. Зотов, Ю.Г. Антомо-нов, А.Б. Котова, В.М. Белов. – К.: Медэкол, УкрРНПФ Медицина-Экология, 1995. – 181 с.
12.Волков М.В. Пути развития реабилитации в травматологии и ортопедии // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1993. – N 4. – С. 1-3.
13.Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. – М.: Физку-льтура и спорт, 1989. – 270 с.
14.Герцен И.Г. Физические факторы и реабилитация больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1988. – N 10. – С. 70 -73.
15.Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді: Метод. посіб. Л.: Укр. техн., 2005. – 112 с.
16. Гвоздев М. П., Селезнев С. А., Ершова И. Н. Принципы лечения по-стра¬давших с тяжелой механической травмой, сопровождающейся развитием
шока. — В кн.: Травматический шок. — Л., 1979, с. 5.
17. Голобородько Н. К., Трубников В. Ф., Зайцев В. Т., Истомин Г.П. Основные принципы лечения тяжело пострадавших в дорожно-транспорт¬ных происшествиях. — Ортопед, травматол., 1981, № 8, с. 1.
18.Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебная физическая культура и массаж. – М.: Медицина, 1987. – 304 с.
19.Грибальська М.В., Цьорох А.В., Федорович О.Б. Відлежини: Профілак-тика виникнення та лікування: – Львів: ЛООАРНО “Стимул”, 2003. – 20 с.
20.Гур’єв С.О. та ін. Травма опорно-рухової системи у осіб старших віко-вих груп, котрі отримали полісистемні та поліорганні пошкодження // Укр. жу-рнал екстремальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 51-53.
21.Дідух Г.В. Вимірювання амплітуди рухів у людей з травмами опорно-рухового апарату // Молода спортивна наука України: Зб. наук.праць з галузі фіз.культ. та спорту. – Л., 2004.- Вип.8. – Т. 2. - С. 108-112.
22.Дусмуратов М.В., Епифанов В.А. Восстановительное лечение больных с заболеваниями опорно–двигательной системы. – Ташкент: Медицина, 1984. – 155с.
23.Древинг Е.Ф. Травматология. – М.: Познавательная кн. плюс, 2002. – 224 с. (Методика занятий лечебной физкультурой).
24.Энока Р.М. Основы кинезиологии. – К.: Олимп. л-ра, 2000. – 399 с.
25.Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. – М.:Медицина, 1988 – 440 с.
26.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физ-культура. – М.: Медицина, 1993. – 432 с.
27.Заболевания и повреждения ОРА. Под ред. В.Ф. Трубникова. – К.: Здо-ров´я, 1984. – 528 с.
28.Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч посіб. – 2-ге ., вид. випр. і доп. – К.:МАУП, 2002. – 104с.
29.Зайцев Л.С., Захаров В.К. // Физическая реабилитация. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – С. 30 – 71.
30

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 126,97 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.